Czy należy wydać postanowienie o wznowieniu postępowania lub o odmowie wznowienia postępowania dotyczącego umorzenia zadłużenia dłużnika alimentacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 11 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ubiegłym roku dłużnik alimentacyjny złożył wniosek o umorzenie zadłużenia.

Postępowanie zostało przeprowadzone i wydana została decyzja odmowna. Pan wniósł wniosek o wznowienie postępowania w związku z jego ciężką sytuacją życiową, posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz faktem, że aktualnie osoba uprawniona do alimentów zamieszkuje razem z dłużnikiem, prowadzi z nim wspólne gospodarstwo domowe. Obaj panowie pracują i według danych z czerwca 2020 r. wspólny miesięczny dochód wynosi 4296,34 zł, co w przeliczeniu na osobę w rodzinie wynosi 2148,17 zł.

W powyższym piśmie dłużnik alimentacyjny wniósł, że jeśli nie zaszły przesłanki do wznowienia postępowania administracyjnego wnosi o wnikliwe rozpoznanie pierwszego wniosku oraz umorzenie zaległości alimentacyjnych bądź ewentualne rozłożenie należności z FA na raty i wydanie w tym zakresie decyzji. Jednakże dłużnik nie określił wysokości raty oraz okresu, w jakim byłby w stanie spłacić zaległość.

W związku z tym, że pismo o wznowienie postępowania wpłynęło do Ośrodka w grudniu 2020 r., i brak było odpowiedzi ze strony ośrodka, proszę o potwierdzenie bądź zaprzeczenie, czy zachodzi przesłanka z k.p.a. o milczącym załatwieniu sprawy?

Czy w związku z powyższym, ponownie należy przeprowadzić postępowanie?

Czy też ewentualnie można wydać pismo o braku przesłanek do wznowienia postępowania, ponieważ na fakty o posiadanym orzeczeniu o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz o tym, że osoba uprawniona do alimentów zamieszkuje razem z dłużnikiem, dłużnik już się powoływał w pierwszym wniosku, co zostało uwzględnione przy wydawaniu decyzji odmownej?

Czy w ramach ewentualnego wznowienia postępowania nie należałoby się skupić na rozłożeniu na raty ww. zaległości?

Czy raczej nie należałoby uznać (na podstawie znanych nam z poprzedniego postępowania faktów), że nie zachodzą również przesłanki dotyczące rozłożenia na raty zaległości?

Proszę o szczegółowe wytyczne.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access