Czy należy uznać budynki zamieszkania zbiorowego za niemieszkalne, bez konieczności stosowania wymagań dotyczących punktów ładowania samochodów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy definicję zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t., która kwalifikuje budynki mieszkalne tylko na jednorodzinne lub wielorodzinne, należy zastosować przy analizie wymagań ustawy z 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych - dalej u.e.p.a. i tym samym uznać budynki zamieszkania zbiorowego za niemieszkalne z przywołanej definicji, bez konieczności stosowania wymagań dotyczących punktów ładowania samochodów elektrycznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX