Czy należy ustalić wysokość opłaty za pobyt mieszkańca domu w DPS w drodze decyzji zgodnie z art. 61 ust. 2d u.p.s.? - OpenLEX

Czy należy ustalić wysokość opłaty za pobyt mieszkańca domu w DPS w drodze decyzji zgodnie z art. 61 ust. 2d u.p.s.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan przebywa w DPS od paru lat. W V.2019 r. wydana została decyzja administracyjna, ustalająca kwotę opłaty wobec zstępnej (córki). Ww. decyzja stała się prawomocna. Organ w ustawowym terminie nie podpisał umowy ze zstępną. Decyzja ww. wygasła z mocy prawa. Pani w VII.2019 r. złożyła wniosek o zwolnienie z opłat, w tym zaległych za pobyt ojca w DPS.

Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego Organ odmówił zwolnienia, Pani wniosła odwołanie do SKO. SKO uchyliło decyzję i dało do ponownego rozpatrzenia. Organ ponownie odmówił zwolnienia i Pani ponownie wniosła odwołanie do SKO. Jednocześnie z ww. wywiadu środowiskowego wynikało, że zmieniała się sytuacja dochodowa Pani (nadal przekracza 300% kryterium dochodowego) i organ wszczął i prowadził równolegle postępowanie z art. 106 ust. 5 u.p.s., aby zmienić od X.2019 r. wysokość opłaty ustalonej ww. decyzją z V.2019 r.

Według wytycznych z decyzji SKO z ostatniego odwołania Pani wynikało, że organ winien zawiesić postępowanie, gdyż nie jest możliwe podjęcie rozstrzygnięcia w sprawie o zwolnienie, ponieważ postępowanie z art. 106 ust. 5 u.p.s. nie zostało zakończone. Organ zawiesił postępowanie o zwolnienie w V.2020 r. W międzyczasie organ prowadził postępowanie w celu zawarcia umowy ze zstępną. Nie doszło do zawarcia umowy.

Organ w II.2022 r. umorzył w całości postępowanie wszczęte z urzędu X.2019 r., dotyczące zmiany wysokości opłaty Pani za pobyt ojca w DPS. Organ po kilkakrotnych pisemnych prośbach o zawarcie umowy, ustalającej opłatę za pobyt ojca w DPS - brak informacji i chęci partycypowania w kosztach ze strony zstępnej, wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji z art. 61 ust. 2d u.p.s.

Co powinien organ zrobić dalej w tej sytuacji?

Czy można na tym etapie odwiesić postępowanie o zwolnienie i rozpatrzyć wniosek?

Czy organ najpierw winien ustalić opłatę zstępnej za pobyt ojca w DPS od dnia 1.01.2021 r. w formie decyzji?

Jak to ma się do art. 64 u.p.s.: osoby wnoszące opłatę lub obowiązane do wnoszenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX