Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2017 r.

PYTANIE

Z uwagi na zalecenia sądowe w postępowaniu w sprawie rozgraniczenia działki jej właściciele wystąpili do starosty z zapytaniem, czy zasadne jest prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia linii brzegu. Wyjaśnić należy, ze wnioskodawcy są właścicielami całej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę X, której cześć (środek) zajmuje woda stojąca (w ewidencji Ws). W ocenie wnioskodawców zastosowanie ma art. 12 ust. 1 ustawy z 18.07.2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod., zgodnie z którym wody stojące oraz wody w rowach znajdujące się w granicach nieruchomości gruntowej stanowią własność właściciela tej nieruchomości. W związku z tym granica linii brzegu nie miałaby wpływu na granice nieruchomości gruntowej. Inaczej jest w przypadku, o którym mowa w art. 14 pr. wod., zgodnie z którym grunty pokryte wodami powierzchniowymi stanowią własność właściciela tych wód. Przez grunty pokryte śródlądowymi wodami powierzchniowymi oraz morskimi wodami wewnętrznymi rozumie się grunty tworzące dna i brzegi cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych w granicach linii brzegu. Artykuł 15 pr. wod. stanowiący podstawę do wszczęcia i prowadzenia postępowania o ustalenie linii brzegu dotyczy zatem przypadku, o którym mowa w art. 14 pr. wod. Gdyby zatem wnioskodawcy byli właścicielami wyłącznie jeziora i zachodziłaby konieczność wyznaczania "gruntu pokrytego wodami powierzchniowymi" pod jeziorem, a w konsekwencji rozgraniczenie gruntu pod jeziorem z gruntami przyległymi, zasadne byłoby ustalane linii brzegu. Natomiast wnioskodawcy są właścicielami całej nieruchomości gruntowej, w środku której jest jezioro, co w ocenie wnioskodawców jest niecelowe i bezzasadne prawnie.

W związku z powyższym czy takie rozumowanie ww. przepisów można uznać za prawidłowe (czy prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia linii brzegu w takim przypadku jest prawnie uzasadnione)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?