Czy należy podnieść stawkę za jeden dzień zasiłku chorobowego do kwoty 100,38 zł? - OpenLEX

Nowość Czy należy podnieść stawkę za jeden dzień zasiłku chorobowego do kwoty 100,38 zł?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 01.01.2023 r. obowiązuje minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie 3011,52 zł (na podstawie art. 45 - świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym od 09.01.2023 r. do 13.01.2023 r. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjęto przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pomniejszone o 13,71%. Suma wynagrodzenia po odjęciu składek społecznych 13,71% z okresu 12 m-cy wynosi: 35658,44 zł. 35658,44:12 m-cy=2971,54 2971,54: 30dni=99,05 zł. Stawka za jeden dzień zasiłku chorobowego wynosi 99,05 zł.

Czy należy podnieść stawkę za jeden dzień zasiłku chorobowego do kwoty 100,38 zł?

Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, od 1.01.2023 r. jego zasadnicza wynosi: 3772 zł. Ponadto pracownik otrzymuje dodatek za wieloletnią pracę 9% wynagrodzenia zasadniczego (tzw. dodatek stażowy) W regulaminie wynagradzania jest zapis który mówi: dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Dodatek za wysługę lat nie wchodzi do podstawy świadczeń chorobowych. Za czas przepracowany pracownik otrzyma dodatek stażowy w kwocie 282,90 zł z którego zostaną naliczone składki na FUS, oraz za czas nieprzepracowany otrzyma dodatek stażowy w kwocie 56,58 zł (z którego nie zostaną naliczone składki na FUS).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX