Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 04.03.2019 r. klientka złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego na dziecko urodzone w dniu 02.02.2019 r. W dniu 07.03.2019 r. została wydana decyzja przyznająca prawo do świadczenia rodzicielskiego na dziecko na okres od 02.02.2019 r. do 01.02.2020 r.

W toku przeprowadzonego postępowania ustalono, że klientka widnieje w Urzędzie Pracy: w okresie od 06.11.2018 r. do 02.11.2020 r. bezrobotny z prawem do zasiłku (art. 71) (świadczenie - zasiłek 80%, rodzaj - przyznane), w okresie od 02.02.2019 r. do 30.01.2020 r. przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych na okres przysługiwania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłku macierzyńskiego - po urodzeniu dziecka w okresie pobierania zasiłku (art. 73 ust. 3).

W związku z pozyskaną informacją, wznowiono postępowanie ze względu na nowe okoliczności, które nie były znane tutejszemu Ośrodkowi na dzień wydania decyzji przyznającej prawo do świadczenia rodzicielskiego. W toku dalszego postępowania ustalono, że klientka ma przyznane prawo do zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 80% zasiłku podstawowego od dnia 06.11.2018 r. na okres nie dłuższy niż 365 dni, przedłużony o okres przysługiwania zasiłku macierzyńskiego, decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 11.03.2019 r.

W powyższej decyzji wskazano, że w dniu 08.11.2018 r., wpłynął do Urzędu wniosek klientki w sprawie ustalenia prawa do świadczeń dla bezrobotnych na zasadach sumowania okresów zatrudnienia, niemiecki dokument potwierdzający okres ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia od 05.05.2014 r. do 16.06.2018 r. oraz że z oświadczenia klientki wynika, że stosunek zawarty z pracodawcą niemieckim został rozwiązany z upływem czasu, na który został zawarty.

Jak należy postąpić w danej sytuacji, czy należy żądać świadczeń nienależnie pobranych przez klientkę?

Czy należy odmówić uchylenia decyzji przyznającej prawo do świadczenia rodzicielskiego?

Czy należy przekazać sprawę do wojewody celem ustalenia koordynacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?