Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

Zakład złożył wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji określonej w uchwale w sprawie wykonania planu gospodarki odpadami jako instalacja do zastępczej obsługi regionu. Dla instalacji wydano dnia 4 października 2012 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Instalację wybudowano w 2013 r. Instalacja nie jest uwzględniona w planie gospodarki odpadami, tylko - tak jak podano wyżej - w uchwale w sprawie wykonania planu.

Czy po analizie poniżej przytoczonych przepisów należy rozumieć, że trzeba odmówić wydania pozwolenia dla przedmiotowej instalacji?

Przepis art. 38a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o.- stanowi, że jeżeli instalacja, przeznaczona m.in. do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych, nie została ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, odmawia się wydania m.in pozwolenia zintegrowanego.

Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – dalej u.z.u.o. - stanowi, że art. 38a u.o. nie stosuje się do instalacji, o których mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – dalej u.z.u.c.p.g., jeżeli budowę instalacji rozpoczęto przed dniem wejścia w życie u.z.u.o.

W art. 16 ust. 3 u.z.u.c.p.g. mowa jest o instalacji spełniającej wymagania dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, dla której przed dniem wejścia w życie u.z.u.c.p.g.(akt ten wszedł w życie 1 stycznia 2012 r.) wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Czy art. 4 ust. 1 u.z.u.o. odnosi się także do instalacji do zastępczej obsługi regionu, czy tylko do regionalnych instalacji?

Jeżeli art. 4 u.z.u.o. ma zastosowanie do instalacji zastępczej, to czy ze względu na fakt, że decyzja środowiskowa została wydana po 1 stycznia 2012 r., dla przedmiotowej instalacji należy zastosować art. 38a u.o. i odmówić wydania pozwolenia zintegrowanego, ponieważ nie ma odstępstwa z art. 4 u.z.u.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?