Czy należy naliczyć karę za usunięcie drzewa bez zezwolenia czy potraktować, że zostało usunięte w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności bez wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o usunięcie drzewa z uwagi na próchno u podstawy, zagrożenie dla uczestników w ruchu drogowym. Burmistrz z dniem 5.12.2022 wydał decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa z terminem usunięcia do 28.02.2023 r. z uwagi na stan zdrowotny drzewa. Wnioskodawca odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji na jeden z zapisów dot. nasadzeń zastępczych. Do dnia dzisiejszego nie ma rozstrzygnięcia dot. odwołania. W dniu 28.02.2023 r. Wnioskodawca powiadomił SKO i Burmistrza, że przedmiotowe drzew zostało usunięte (dołączając protokół usunięcia z dnia 24.02.2023 r. - określające, że drzewo jest spróchniałe i opiera się o inne drzewo i w przypadku niekorzystnych zdarzeń spadające gałęzie zagrażają ruchu drogowemu). W ramach wyjaśnień Wnioskodawca przedstawił, że drzewo zostało usunięte w trybie awaryjnym, że nie mógł być bezczynny wobec realnego zagrożenia. Podczas oględzin, nie było kłody drzewa, a pień był tak spróchniały, że nie można było zmierzyć średnicy.

Czy należy naliczyć karę za usunięcie drzewa bez zezwolenia (decyzja nieprawomocna), czy potraktować że zostało usunięte w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności bez wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej (art. 89 ust. 7 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – dalej u.o.p.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX