Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 15h ust. 1 specustawy z 31 marca 2020 r.:

"Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności."

Organ przedłużył w oparciu o ww. przepis prawo Strony do uzależnionych od niepełnosprawności świadczeń rodzinnych, ale Strona uzyskała już nowe orzeczenie, uprawniające ją do tych świadczeń i złożyła wniosek o te świadczenia.

Co zrobić z dotychczasową decyzją przedłużającą?

Czy przyjąć, że wygasła ona z mocy prawa z dniem wydania nowego orzeczenia, czy potwierdzić ten fakt decyzją stwierdzającą wygaśnięcie, czy wystarczy w notatce odnotować, że wygasła, czy też wreszcie należy ją uchylić (jaka podstawa prawna)?

Czy świadczenie w oparciu o nowe orzeczenie należy przyznać od daty wydania nowego orzeczenia (kwestia cofania się 3 m-ce)?

Czy już teraz przedłużać decyzje, w których ważność orzeczeń kończy się, np. 31 lipca 2020 r.?

Zasadne wydaje się weryfikowanie tych decyzji na bieżąco po każdym m-cu, w przykładzie od sierpnia, bo epidemia może trwać krócej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?