Czy należałoby wezwać wnioskodawcę o wyjaśnienie, czy uzyskał postanowienie, o którym mowa w art. 72 ust. 4b u.o.o.ś., a jeśli nie to do przedłożenia aktualnej decyzji środowiskowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 20 grudnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2021 r.

PYTANIE

W trakcie prowadzonego postępowania ws. wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów organ dopatrzył się, że załączona decyzja środowiskowa straciła ważność (minęło 6 lat od dnia wydania, kiedy decyzja stała się ostateczna). Przed wydaniem decyzji była już kontrola WIOŚ, nie ma jeszcze postanowienia. Decyzja środowiskowa była wydana w 2014 r., przed wejściem przepisu w brzmieniu nadanym ustawą z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1936) - dalej u.z.u.o.o.ś. Nie mniej jednak czytając art. 7 u.z.u.o.o.ś. - do terminu, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy może być załączona do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się przepisy art. 72 ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Czy należałoby wezwać wnioskodawcę o wyjaśnienie, czy uzyskał postanowienie, o którym mowa w art. 72 ust. 4b ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) - dalej u.o.o.ś., a jeśli nie to do przedłożenia aktualnej decyzji środowiskowej?

Czy nieprzedłożenie spowoduje odmowę wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX