Czy na wniosek nauczyciela można skrócić okres wypowiedzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel mianowany zwalniany z art. 20 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) – dalej KN, zwrócił się z prośbą o skrócenie okresu wypowiedzenia o 2 dni czyli 29.08.2020 r.

Czy działając na podstawie art. 36 § 6 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) w związku z art. 91c ust. 1 KN strony mogą zgodnie ustalić, że umowa o pracę zawarta w dniu 1 września 1981 r., wypowiedziana przez pracodawcę za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, który upływa w dniu 31 sierpnia 2020 r., ulegnie rozwiązaniu w dniu 29 sierpnia 2020 r.?

Niniejsze porozumienie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę i nie powoduje powstania roszczenia ze strony pracownika o odszkodowanie.

Czy Pracodawca może tak postąpić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX