Czy na podstawie specustawy COVID-19 zasiłek pielęgnacyjny należy wypłacać nadal do dnia wydania nowego orzeczenia czy stwierdzić wygaśnięcie prawa do świadczenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 26 października 2023 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 15 września 2020 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 15h ust. 1 specustawy z 31 marca 2020 r.:

"Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność upłynęła w okresie od 9 grudnia 2019 r. do nadal zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności".

Organ przedłużył w oparciu o ww. przepis prawo Strony do zasiłku pielęgnacyjnego (dotychczasowe orzeczenie, wydłużone z mocy prawa zaliczało Stronę do znacznego stopnia niepełnosprawności i było wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Strona złożyła wniosek w PCPR o wydanie nowego orzeczenia i sprawa jest w toku. Jednak w dniu 07-09-2020 r. dostarczyła do akt sprawy orzeczenie Komisji Lekarskiej ZUS z 22 lipca 2020 r., na mocy którego orzeczono, iż Strona nie jest niezdolna do samodzielnej egzystencji.

Czy w tej sytuacji stwierdzić wygaśnięcie prawa Strony do zasiłku pielęgnacyjnego od 1 sierpnia 2020 r. i żądać zwrotu świadczenia za sierpień 2020 r., czy też świadczenie to wypłacać nadal aż do dnia wydania nowego orzeczenia przez Powiatowy Zespół (nie biorąc pod uwagę aktualnego orzeczenia ZUS)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX