Czy można zmienić decyzję w zakresie kierunku i terminu zakończenia rekultywacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta w 2006 r. wydał decyzję ustalającą leśny kierunek rekultywacji wyrobiska po eksploatacji złoża kruszywa naturalnego. Kierunek leśny zgodny był z MPZP. W planie wskazano, że "ustala się leśny kierunek rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych. Ponadto rekultywację przedsiębiorca zobowiązany jest przeprowadzić w terminie do 3 lat od momentu zakończenia eksploatacji złoża. Przedsiębiorca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji rekultywacyjnej i złożenia jej w Starostwie Powiatowym". Z posiadanych akt sprawy wynika, że decyzja została wydana jedynie po zasięgnięciu opinii dyrektora okręgowego urzędu górniczego. Brak jest również projektu rekultywacji. W decyzji wskazano m.in. "termin wykonania rekultywacji – przed upływem 5 roku od zakończenia eksploatacji kopaliny" (...) "w zakresie rekultywacji powierzchni: usypanie 100 cm do 150 cm warstwy ziemi do rzędnych otaczającego terenu i nasadzenie drzew liściastych i iglastych, a wokół wyrobiska nasadzenie roślin pnących i kolczastych krzewów". Wnioskodawca wystąpił o zmianę decyzji w zakresie: - kierunku – z leśnego na rolny (względy ekonomiczne) - terminu – do 20.07.2027 r. (spowolnienie prac rekult., brakująca ilość odpowiednich odpadów). Wygaśnięcie koncesji nastąpiło 20.07.2020 r. W międzyczasie w 2019 r. uchwalono nowy MPZP wskazując dla terenu przeznaczenie – teren powierzchniowej eksploatacji (nie wskazano już kierunku).

Czy można zmienić decyzję w zakresie kierunku i terminu zakończenia rekultywacji?

Czy zmiana decyzji podlega zaopiniowaniu z poszczególnymi organami?

Czy można żądać od przedsiębiorcy dokumentacji rekultywacyjnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX