Czy można zmienić decyzję środowiskową w zakresie linii 3 poprzez dodanie nowych zapisów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane częściowo (linia 1 i 2 – 1 etap inwestycji) i jest eksploatowane w oparciu o decyzję środowiskową i pozwolenia na budowę. Duś objęła również linie 3 i 4 - dotąd niezrealizowane - odrębny budynek. Zakład planuje rozbudowę – II etap planowanej inwestycji w świetle decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (bez linii 4). Zmianie mogą ulec: pow. zabudowy, pow. terenów utwardzonych, pow. terenów zielonych, a także wykaz emitorów z linii nr 3 – emisja zanieczyszczeń do powietrza i hałasu do środowiska, a także dodanie nowych pieców zasilanych elektrycznie. Istniejące na terenie Spółki instalacje nie kwalifikują się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), a do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że istnieje możliwość zmiany decyzji środowiskowej zgodnie z: art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735), art. 87 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) - dalej u.o.o.ś.

Czy można zmienić decyzję środowiskową w zakresie linii 3 poprzez dodanie nowych zapisów?

Uzyskanie nowej duś nie jest chyba zasadne - 2 decyzje na to samo przedsięwzięcie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX