Czy można wszcząć postępowanie i wydać decyzję ustalającą nienależnie pobrane świadczenia rodzinne zgodnie z art. 15zzs specustawy COVID-19?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodnie z art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, organ może wydawać tylko decyzje zgodne z żądaniem strony?

Jak należy postąpić w sytuacji:

- gdy w wyniku postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy podjąć decyzję odmowną i strona została poinformowana o przesłankach, które nie zostały spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji odmownej,

- gdy w wyniku zmian w sytuacji rodziny następuje utrata prawa do świadczeń rodzinnych i nie ma wniosku strony o uchylenie decyzji,

- gdy doszło do nienależnego pobrania świadczeń?

Czy można wszcząć postępowanie i wydać decyzję ustalającą nienależnie pobrane świadczenie?

Czy strona ma możliwość spłaty należności i odsetek w niższej wysokości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX