Czy można uzyskać świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy, w sprawie którego wszczęto postępowanie o udzielenie ochrony międzynarodowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 26 czerwca 2023 r.
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 10 czerwca 2022 r.

PYTANIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraca się z prośbą o udzielenie informacji o zasadności przyznania świadczenia 40 zł z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy.

Do tutejszego Ośrodka wpłynął wniosek o wypłatę takiego świadczenia na obywatela Ukrainy, który przekroczył granicę RP w dniu 01.03.2022 r. w związku z toczącą się wojną. Do wniosku dołączono decyzję wydaną tej osobie przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców z dnia 04.03.2022 r., przyznającą pomoc w postaci świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium RP, dla cudzoziemca, w sprawie którego wszczęto postępowanie o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Art. 13 ustawy stanowi, iż świadczenie należne jest każdemu podmiotowi, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1. Art. 1 ust. 1 ustawy stanowi, iż ustawa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy do obywateli Ukrainy, którzy zwrócili się o objęcie ochroną międzynarodową nie stosuje się tylko przepisów art. 2 ust. 1 i 2 tej ustawy.

W związku z powyższym, prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy można uzyskać świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy, w sprawie którego wszczęto postępowanie o udzielenie ochrony międzynarodowej i który otrzymał decyzję o przyznaniu pomocy w postaci świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium RP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX