Czy można odmówić zatwierdzenia podziału nieruchomości z uwagi na wycofanie zgody na dokonanie podziału przez jednego ze współwłaścicieli?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można odmówić zatwierdzenia podziału nieruchomości na podstawie art. 97 ust. 2 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami z uwagi na wycofanie zgody na dokonanie podziału przez jednego ze współwłaścicieli?

Wniosek o dokonanie podziału został złożony przez dwóch współwłaścicieli. Zostało wydane postanowienie o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami mpzp. Do wniosku został dołączony komplet dokumentów niezbędny do wydania decyzji. Jednak w toku postępowania jeden ze współwłaścicieli wycofał swoją zgodę na dokonanie podziału. Organ zawiadomił strony, że dla swej skuteczności, wniosek o podział pochodzący od współwłaścicieli musi być zgodny i że brak zgody będzie skutkował wydaniem decyzji odmownej, wyznaczając 14-dniowy termin na złożenie wyjaśnień. Niestety bez odpowiedzi.

Czy w tej sytuacji organ powinien wydać decyzję odmowną czy umorzyć postępowanie z art. 105 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a. ze względu na bezprzedmiotowość (nadmieniam, że strona, która wycofała wniosek, nie wniosła o umorzenie postępowania)?

Proszę o wskazanie jaka będzie prawidłowa procedura w powyższej sytuacji - odmowa zatwierdzenia podziału czy umorzenie postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX