Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 28 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Projektant wystąpił o udostępnienie pozwoleń wodnoprawnych z okresu 10 lat na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) - dalej u.o.o.ś.

Czy można odmówić informacji ze względu na to, że jest to informacja przetworzona i wymaga podjęcia dodatkowych czynności polegających na sięgnięciu do dokumentacji źródłowej, przeprowadzenia odpowiednich analiz oraz usuwania danych chronionych prawem?

Taka odmowa wynika z ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) - dalej u.d.i.p.

Czy te dwie ustawy można stosować jednocześnie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?