Czy możliwe jest wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w gruncie rodzimym, czy konieczne będzie wykonanie nasypu, żeby zachować 1,5 m od wód gruntowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym załączono badania warunków gruntowo-wodnych wykonane przez uprawnionego geologa. W opracowaniu wskazano, że w czasie badań do głębokości 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono obecności użytkowego poziomu wodonośnego, a jedynie pierwszy horyzont wód gruntowych, którego zwierciadło znajdowało się na głębokości zaledwie 0,95 m p.p.t. Jak stwierdzono w opinii gruntowej - z badań wynika, że "(...)rozsączanie podczyszczonych ścieków może być skutecznie realizowane do dobrze przepuszczalnych osadów piaszczystych, zalegających w podłożu przedmiotowej działki do głębokości 1,5 m p.p.t. (...), możliwe jest zastosowanie rozwiązań technicznych, gwarantujących zachowanie warunku minimalnej odległości 1,5 m pomiędzy dnem urządzeń rozsączających i najwyższym użytkowym poziomem wodonośnym". Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z 28.06.2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1220) - ścieki mogą być odprowadzane do gruntu, jeżeli "miejsce wprowadzania ich do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych." (§ 11 ust. 4 pkt 3).

Czy zatem możliwe jest w tym przypadku wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym w gruncie rodzimym, czy konieczne będzie wykonanie nasypu, żeby zachować 1,5 m od wód gruntowych znajdujących się na głębokości 0,95 m p.p.t.?

Może należy zastosować jakieś inne rozwiązanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX