Czy możemy sporządzić etykietę, która umożliwi wielokrotną aktualizację daty poprzez przekreślenie poprzedniej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy stosowanie etykiety umożliwiającej wielokrotną aktualizację daty rozpoczęcia magazynowania jest dopuszczalne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742) - dalej r.s.w.m.o.?

§ 9 ust. 8 r.s.w.m.o. stanowi, że dopuszcza się stosowanie innych, wdrożonych przez posiadacza odpadów metod oznakowania opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków, jeżeli oznakowania zawierają informacje, o których mowa w ust. 4, oraz jest zapewniona możliwość aktualizacji tych informacji. W zakładzie mamy pojemniki na odpady niebezpieczne rotujące tj. takie, które trafiają na naszą instalację unieszkodliwiania odpadów znajdującą się na naszym terenie (a nie do odbiorcy odpadów). Zanim tam jednak zostaną dostarczone mauzery z odpadami trafiają do miejsc magazynowania przy hali produkcyjnej, w związku z czym są objęte obowiązkiem etykietowania.

Czy możemy sporządzić etykietę, która umożliwi wielokrotną aktualizację daty poprzez przekreślenie poprzedniej (bez konieczności usuwania i przyklejania nowej etykiety)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX