Czy mimo zawarcia układu wierzyciel może normalnie wytoczyć powództwo przeciwko obecnemu właścicielowi nieruchomości obciążonej... - OpenLEX

Czy mimo zawarcia układu wierzyciel może normalnie wytoczyć powództwo przeciwko obecnemu właścicielowi nieruchomości obciążonej hipoteką?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Habryn-Chojnacka Ewa
Odpowiedzi udzielono: 25 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dłużnik, który doprowadził do zatwierdzenia układu w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym (układ prawomocnie zatwierdzony), przez wszczęciem tego postępowania zbył nieruchomości na której ustanowiona była hipoteka zabezpieczająca wierzytelność objętą układem. Zgodnie z art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1588 z późn. zm.) – dalej Pr.restr., układ nie narusza praw wierzyciela hipotecznego, jeżeli hipotekę ustanowiono na mieniu osoby trzeciej. W komentarzu Filipiak Patryk (red.), Hrycaj Anna (red.), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, wyd. II, wskazuję się, cyt : Istotny w zakresie komentowanego przepisu jest zwrot odnoszący się do momentu ustanowienia zabezpieczenia na majątku osoby trzeciej, tak bowiem miarodajny dla oceny skutków regulacji (odstępstwa od zasady akcesoryjności zabezpieczenia) będzie moment ustanowienia zabezpieczenia. Jeśli więc w praktyce zabezpieczenie ustanowiono na majątku restrukturyzowanego dłużnika, który przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego zbył obciążoną rzecz i w efekcie dochodzi do rozszczepienia statusu dłużnika rzeczowego i osobistego, to nie ma podstaw, by stosować przedmiotową regulację, bowiem nie dochodzi do ustanowienia zabezpieczenia na majątku osoby trzeciej. Moje pytanie dotyczy identycznego stanu faktycznego.

Czy w opisywanej sytuacji nie stosowanie art. 167 Pr.restr. oznacza, że – mimo zawarcia układu – wierzyciel może normalnie wytoczyć powództwo przeciwko obecnemu właścicielowi nieruchomości obciążonej hipoteką, z tym zastrzeżeniem, że ograniczeniem będzie kwota uznanej w układzie wierzytelności? A po uzyskaniu tytułu wszcząć z tej nieruchomości egzekucję? Czy też nie stosowanie art. 167 Pr.restr. oznacza, że do czasu ewentualnego uchylenia układu, istnieje zakaz prowadzenia egzekucji z tej nieruchomości – stosownie do art. 17 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2022 r. poz. 171)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX