Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nieruchomość objęta jest ustaleniami m.p.z.p., który w ustaleniach dotyczących zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej stanowi, iż należy przewidzieć garaże w ilości nie mniejszej, niż liczba mieszkań oraz miejsca postojowe dla samochodów użytkowników przebywających okresowo także w ilości nie mniejszej niż liczba mieszkań. Inwestor planuje budowę 3 budynków wielorodzinnych w którym są po 24 mieszkania. We wspólnym dla 3 budynków garażu podziemnym planuje 117 miejsc postojowych, a na powierzchni działki 27 miejsc postojowych. Uważa on, że pojęcia "garaże" oraz "miejsca postojowe" mogą być interpretowane jako "miejsce parkingowe w garażu podziemnym", jak i "zewnętrzne miejsce parkingowe". Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - dalej r.w.t. stosuje pojęcie "miejsca postojowego" w odniesieniu do zewnętrznych miejsc postojowych otwartych, zadaszonych, na otwartych garażach wielopoziomowych oraz "stanowisko postojowe" w odniesieniu do miejsc w garażach podziemnych i wielopoziomowych. Zarówno pojęcie "miejsce postojowe", jak i "stanowisko postojowe" są synonimami pojęcia "miejsce parkingowe" (niezdefiniowane w przepisach), a co za tym idzie, stosując wykładnię językową, taka interpretacja jest dopuszczalna. Zupełnie nieracjonalna byłaby interpretacja, że należy wykonać garaże wolnostojące do obsługi ww. budynków. Nie mniej jednak w § 18 ust. 1, 2 r.w.t. jest mowa o "urządzeniu miejsc postojowych na działce budowlanej", zaś sam rozdział r.w.t. traktujący o tym obowiązku nosi tytuł "Miejsca postojowe dla samochodów osobowych". Zagadnienia dotyczące garaży i stanowisk garażowych w tych garażach zostały uwzględnione w Rozdziale 10 r.w.t. "Garaże dla samochodów osobowych". Z uwagi na wymiary działki nie uda się zlokalizować na niej większej ilości miejsc aniżeli 27, dlatego też w garażu inwestor planuje przeznaczyć 45 miejsce dla odwiedzających.

Czy miejsca postojowe dla samochodów użytkowników przebywających okresowo, mogą być częściowo zlokalizowane w garażu podziemnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację