Czy marszałek województwa powinien odmówić udzielenia pomocy de minimis, jeżeli przedsiębiorca nie przekazał wymaganych dokumentów za pośrednictwem BDO, tylko za pośrednictwem poczty tradycyjnej w formie papierowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z treścią art. 6 ustawy z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – dalej u.g.o.o.o. w ramach zwolnienia z obowiązku uzyskania wymaganych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym dotyczącej opłaty produktowej oraz obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz obowiązku dotyczącego sprawozdań o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne przedsiębiorca jest obowiązany przedłożyć marszałkowi województwa w terminie do 15 marca każdego roku: (a) zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, (b) informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a w/w ustawy. Wyżej wskazane zaświadczenie lub oświadczenie oraz informację przekazuje się za pośrednictwem BDO, o której mowa w art. 79 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. W dniu 20.03.2023 (data nadania 15.03.2023) pocztą tradycyjną (w formie papierowej) wpłynęły do urzędu wymagane do udzielenia pomocy de minimis dokumenty. Za pośrednictwem BDO złożono sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za 2022 r, z którego wynika, że przedsiębiorca w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczających 1 Mg oraz zaznaczył checkbox "Przedsiębiorca ubiega się o zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust. 3 u.g.o.o.o. (pomoc de minimis)", jednak nie przekazał wymaganych dokumentów za pośrednictwem BDO tylko za pośrednictwem poczty tradycyjnej w formie papierowej.

Czy marszałek województwa powinien odmówić udzielenia pomocy de minimis?

Czy uprzednio powinien wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia sprawozdania i dołączenia wymaganych dokumentów w BDO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX