Czy marszałek może upoważnić pracowników urzędu marszałkowskiego lub kierownika Zespołu Parków Krajobrazowych do wydawania decyzji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 28 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 90 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916) – dalej u.o.p., w zakresie wydawania rozstrzygnięć związanych z usunięciem drzew lub krzewów przez starostę lub marszałka województwa: 1. Czynności, o których mowa w art. 83-89 u.o.p., w zakresie, w jakim są one wykonywane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy - z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu - wykonuje starosta. 2. Jeżeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty, czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje marszałek województwa.

Czy marszałek może w ww. zakresie upoważnić do wydawania decyzji pracowników urzędu marszałkowskiego lub kierownika Zespołu Parków Krajobrazowych (ewentualnie pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych)?

Jakie podstawy prawne należy wskazać w podstawie takiego upoważnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX