Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma złożyła, przed 11.10.2019 r., wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów, uwzględniającego warunki przewidziane dla zbierania i przetwarzania odpadów dla instancji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym w sprawie zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy z 14.12. 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) – dalej u.o., był wówczas starosta. W trakcie postępowania w przedmiocie zmiany ww. pozwolenia weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839) – dalej r.p.m.z.ś., zgodnie z którym instalacja kwalifikowana jest już jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§ 2 ust. 1 pkt 47 r.p.m.z.ś.). Organem właściwym w sprawie zgodnie z art. 45 ust. 7 u.o. stał się zatem marszałek województwa. Zgodnie § 4 r.p.m.z.ś. do przedsięwzięć, w przypadku których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wszczęto i nie zakończono przynajmniej jednego z postępowań w sprawie decyzji, zgłoszeń lub uchwał, o których mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1-1b ustawy z 3.10. 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) – dalej u.o.o.ś., stosuje się przepisy dotychczasowe. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględniające warunki przewidziane dla zbierania i przetwarzania odpadów nie jest wymienione w art. 72 ust. 1-1b u.o.o.ś.

Czy starosta przestał być organem właściwym w tej sprawie i powinien przekazać ją marszałkowi województwa, jako organowi właściwemu do wydania zezwolenia na przetwarzanie opadów dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację