Czy lokatorzy zajmujący lokale spółdzielcze są stronami postępowania w przedmiocie określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Szałkiewicz Marek
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ na podstawie art. 61 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. w związku z art. 6o i art. 9u ust. 1 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.c.p.g. wszczyna postępowania administracyjne w sprawie weryfikacji złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Postępowanie wszczyna się w związku z wątpliwościami co do danych zawartych w złożonych deklaracjach przez spółdzielnię mieszkaniową. W ramach prowadzonego postępowania organ zbiera dane o lokatorach mieszkań spółdzielczych z podległych jednostek gminy (szkoły, przedszkola, ośrodek pomocy społecznej). Zakres zbieranych danych to ilość osób zamieszkałych pod danym adresem. Informacja ta jest potrzebna w celu weryfikacji danych zawartych w deklaracjach złożonych przez spółdzielnię mieszkaniową. Organ nie jest w posiadaniu danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, lokatorów mieszkań spółdzielczych. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie komunalnymi (art. 6m u.c.p.g.) składa właściciel nieruchomości. Zgodnie z definicjami zawartymi w art. 2 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g. przez "właściciela nieruchomości" rozumie się m.in. zarządców (administratorów) nieruchomości wielolokalowych. W opisywanym przypadku zobowiązanym do złożenia deklaracji jest spółdzielnia mieszkaniowa, która pełni funkcję zarządcy nieruchomości. W związku z powyższym adresatem zawiadomienia o wszczęciu postępowania jest zarządca (wobec niego będzie przeprowadzone postępowanie administracyjne).

Czy wobec opisanego wyżej stanu formalnego i rzeczywistego lokatorzy nieruchomości są stroną postępowania administracyjnego (art. 28 k.p.a.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX