Czy kontrola prowadzona pomimo ziszczenia się przesłanki określonej w art. 58 ust. 7 u.p.p. będzie mogła zostać uznana na dalszych etapach jako prawidłowa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ ochrony środowiska wszczął kontrolę interwencyjną przedsiębiorcy bez zawiadomienia na podstawie upoważnienia. Do kontroli interwencyjnych prowadzonych na podstawie ustawy z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1070) - dalej u.i.o.ś. nie stosuje się przepisów art.: 47, 48, 50, 51, 54, 55 i 58 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162) - dalej u.p.p. Przedsiębiorca złożył sprzeciw na podstawie przepisów art. 59 u.p.p. wskazując na naruszenie przepisów art. 49 u.p.p. Pomimo określonego w ustawie obowiązku organ nie rozpoznał wniesionego przez przedsiębiorcę sprzeciwu w terminie wskazanym w ustawie. Zgodnie z przepisami art. 59 ust. 8 u.p.p. nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie jest równoznaczne w skutkach z wydaniem przez organ właściwy postanowienia o odstąpieniu od czynności kontrolnych. Pomimo braku rozpoznania sprzeciwu, co jest równoznaczne w skutkach z odstąpieniem od kontroli, organ postanowił kontynuować czynności kontrolne na terenie przedsiębiorstwa. Organ kontrolny podejmuje czynności kontrolne, formułuje żądania w zakresie okazania dokumentów, żąda wyznaczenia osoby upoważnionej do udziału w czynnościach kontrolnych, przeprowadza wizje lokalne na terenie bazy magazynowej (4 wizje lokalne w ciągu 5 dni roboczych), wzywa do udzielenia wyjaśnień przez pracowników przedsiębiorcy etc. Kontrola odbywa się pomimo, iż przedsiębiorca wskazał na uchybienie po stronie organu.

Czy prowadzona w taki sposób kontrola tj. kontrola prowadzona pomimo ziszczenia się przesłanki określonej w art. 58 ust. 8 u.p.p. - będzie mogła zostać uznana na dalszych etapach jako prawidłowa?

W szczególności czy organ będzie uprawniony, aby na podstawie tak prowadzonej kontroli podejmować np. działania, o których mowa w art. 12 u.i.o.ś.?

Jakie działania winien podejmować w takiej sytuacji przedsiębiorca i jak powinien reagować na żądania organu, aby nie narazić się np. na zarzut utrudniania kontroli?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX