Czy konieczne jest przedłożenie marszałkowi zgłoszenia, o którym mowa w art. 8 u.o., jeżeli odpady nigdy nie posiadały właściwości niebezpiecznych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2021 roku inwestor uzyskał DOŚu dotyczącą wybudowania i uruchomienia instalacji produkcyjnej. W ROŚ jeden z odpadów mogących powstawać w instalacji określono kodem 13 08 99* jako inne niewymienione odpady z grupy odpadów olejowych. Fizycznie odpad ten miał stanowić olej zmieszany z polietylenem. Ponieważ na etapie opracowywania ROŚ inwestor nie posiadał szczegółowej wiedzy na temat właściwości przedmiotowych odpadów, kierując się zasadą przezorności odpad ten zaklasyfikowano jako odpad niebezpieczny pod w/w kodem. Po wybudowaniu instalacji, uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego oraz jej uruchomieniu przeprowadzono szereg badań w/w odpadów, które wykazały, iż w ich składzie dominuje polietylen, a olej mineralny stanowi mniejszy procent masowy niż zakładano. Zbadano również właściwości odpadów i stwierdzono, iż nie wykazują one właściwości niebezpiecznych. W związku z powyższym przyjęta na etapie ROŚ klasyfikacja odpadów okazała się być całkowicie błędną. Odpad nie tylko nie stanowił odpadu niebezpiecznego, ale również nie był odpadem z grupy odpadów olejowych, a odpadem tworzywa sztucznego zanieczyszczonego olejem. W związku z uzyskanymi wynikami badań inwestor wystąpił o zmianę DOŚu w zakresie kodu odpadu z błędnego 13 08 99* na prawidłowy kod 07 02 99. W 2022 roku decyzja została zmieniona i inwestor wystąpił do Starosty z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego w tym zakresie.

Czy w opisanym wyżej przypadku konieczne jest przedłożenie marszałkowi województwa zgłoszenia, o którym mowa w art. 8 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o.?

Przedmiotowe odpady nigdy nie posiadały właściwości niebezpiecznych, a ich pierwotne, błędne zaklasyfikowanie do kodu 13 08 99* wynikało z braku precyzyjnej wiedzy na etapie wykonywania dokumentacji ROŚ i kierowania się zasadą przezorności w określaniu wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX