Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przepisy art. 33 ustawy o komornikach sądowych zastrzegają, że komornik nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej. Komornik nie może prowadzić działalności gospodarczej (w rozumieniu tych przepisów). Jednakże art. 33 ust. 3 u.k.s. zastrzega, że do komornika stosuje się przepisy ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczące osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Kierując się zapisem art. 33 ustawy o komornikach sądowych komornik prowadzący własną kancelarię wyrejestrował działalność z CEIDG z dniem 31.12.2018 r. kontynuując jednak prowadzenie kancelarii komorniczej.

Czy za rok 2019 komornik może rozliczyć się z tytułu osiągniętych z kancelarii komorniczej dochodów podatkiem liniowym nie figurując w ewidencji działalności gospodarczej?

Nadmieniam, że przed wyrejestrowaniem z CEIDG komornik zgodnie ze złożonym zawiadomieniem rozliczał się podatkiem liniowym, nie złożył zawiadomienia o rezygnacji z tej formy opodatkowania.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?