Czy kolejne zawiadomienie skierowane do straży miejskiej o możliwości popełnienia wykroczenia można pozostawić bez rozpoznania, gdy już udzielono na nie wcześniej odpowiedzi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można pozostawić pismo obywatela bez odpowiedzi, jeżeli już udzielono mu odpowiedź na wcześniej złożone przez niego pismo o tożsamej treści?

Obywatel składał do straży miejskiej pisemne zawiadomienie o parkowaniu pojazdów na terenie nieruchomości stanowiącej własność gminy. Straż miejska po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających zawiadomiła zgłaszającego, iż postój pojazdów nie narusza przepisów prawa. Z uwagi na składane wielokrotne zawiadomienia straż miejska skierowała wniosek o ukaranie zgłaszającego z art. 66 § kodeksu wykroczeń (fałszywe zawiadomienie organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego). Ponieważ sąd uznał winę zgłaszającego i wymierzył mu karę grzywny, zgłaszający zaczął składać zawiadomienia o tożsamej treści nie bezpośrednio do straży miejskiej lecz do urzędu miasta. Na pierwsze pismo udzielono obywatelowi odpowiedzi, iż parkowanie pojazdów nie narusza przepisów prawa, co zostało mu już obszernie wyjaśnione w pismach straży miejskiej. Pomimo otrzymania odpowiedzi obywatel nadal składa do urzędu miasta podobne zawiadomienia.

Czy w tym stanie rzeczy można pozostawić jego pisma bez odpowiedzi, czy też można te pisma zadekretować do straży miejskiej (będącej wydziałem urzędu miasta) w celu ponownego złożenia wniosku o ukaranie zgłaszającego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX