Czy kierownik OPS musi powołać koordynatora ds. dostępności, jeśli ustawodawca określił, iż wyznaczenie koordynatora jest obowiązkiem organu władzy publicznej, w tym organu administracji rządowej i samorządowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kierownik OPS musi powołać koordynatora ds. dostępności, jeśli ustawodawca określił, iż wyznaczenie koordynatora jest obowiązkiem organu władzy publicznej, w tym organu administracji rządowej i samorządowej?

Kierownik jednostki organizacyjnej gminy - OPS, szczegółowo analizując pojęcie organu administracji samorządowej, takim organem przecież nie jest.

Natomiast art. 3 ustawy z 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) stanowi, iż w zakresie określonym ustawą zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest obowiązkiem jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), innych, niż określone w pkt 1, państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, itd.

Przepis ten nie stanowi o obowiązku wyznaczenia koordynatora ds. dostępności, natomiast konkretyzuje ten obowiązek i określa kto wyznacza koordynatora, art. 14 wspomnianej ustawy. Stosując wykładnię - a maiori ad minus - powyższy pogląd jest zasadny.

Proszę o potwierdzenie niniejszego stanowiska lub szczegółowe uzasadnienie w przypadku podtrzymania stanowiska zaprezentowanego przez Redaktora Mateusza Widzińskiego i Autora Marcina Nagórka.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX