Czy jeżeli zakład zobowiąże się do zalegalizowania ujęcia wód podziemnych w wyznaczonym terminie, organ może wydać warunkowe pozwolenie na pobór wód podziemnych ze studni do czasu uzyskania decyzji legalizującej studnię?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca złożył wniosek na pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się ze studni nr 1, nr 1A, nr 2A i nr 5. Zakład wykonał odwiert studni nr 1A na podstawie Prawa geologicznego i górniczego jako odwiert awaryjny (zastępczy). Na powyższe uzyskano decyzję Marszałka na wykonanie otworu wiertniczego, decyzję Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, zatwierdzającą plan ruchu zakładu na odwiert studni nr 1A o głębokości 130,0 m, decyzję Marszałka zatwierdzająca dodatek nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych. Zakład oświadcza, że w okresie obowiązywania dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego nie przekraczał zatwierdzonych zasobów 200 m3/h dla całego ujęcia wody. Zakład nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 1A ani pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego zgodnie z art. 389 pkt 6 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233) – dalej pr.wod.

Czy jeżeli zakład zobowiąże się do zalegalizowania przedmiotowego ujęcia wód podziemnych (studnia nr 1A) w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 190 pr.wod., organ wydający pozwolenie wodnoprawne może wydać warunkowe pozwolenie na pobór wód podziemnych ze studni nr 1A do czasu uzyskania decyzji legalizującej przedmiotową studnię?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX