Czy jeżeli nie ma konieczności przeprowadzania rozprawy administracyjnej, organ jest zobowiązany do ustosunkowania się na... - OpenLEX

Czy jeżeli nie ma konieczności przeprowadzania rozprawy administracyjnej, organ jest zobowiązany do ustosunkowania się na piśmie w odpowiedzi na wezwanie strony do zorganizowania takiej rozprawy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta w związku ze złożonym zastrzeżeniem właściciela lasu do UPUL wszczął postępowanie administracyjne w sprawie uznania lub nieuznania uwagi właściciela lasu. W trakcie prowadzonego postępowania strona (właściciel lasu) zwróciła się do tutejszego organu z prośbą o przeprowadzenie w toku postępowania administracyjnego rozprawy. Zgodnie z art. 89 § 1 i 2 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) - dalej k.p.a. organ administracji publicznej przeprowadzi, z urzędu lub na wniosek strony, w toku postępowania rozprawę, w każdym przypadku gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania lub gdy wymaga tego przepis prawa. Organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin. W toku postępowania organ zebrał materiał dowodowy, który pozwala na rozstrzygnięcie w sprawie.

Czy jeżeli nie ma konieczności przeprowadzania rozprawy administracyjnej, organ jest zobowiązany do ustosunkowania się na piśmie w odpowiedzi na wezwanie strony do zorganizowania takiej rozprawy, czy też może to zrobić w uzasadnieniu do decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX