Czy jeżeli nauczyciel ma nawiązane dwa odrębne stosunki pracy z odrębnymi pracodawcami i łączny wymiar zatrudnienia z obu stosunków pracy jest równy lub wyższy niż pełny wymiar zatrudnienia, dodatki stażowe oblicza się odrębnie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel od 1 września pracuje w szkole na 12/20 etatu i w przedszkolu na 9/22. Po uśrednieniu etatu wyszło 21/21 więc jeden pełny etat. W szkole nauczyciel pobierać będzie dodatek za wysługę lat. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy "Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 1". Jeżeli wymiar zatrudnienia nie przekracza etatu to wysługa należy się w obu placówkach, jednak co w sytuacji gdy etat jest równy? Należy się wysługa czy nie należy przy równym - pełnym etacie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX