Czy jest zasadne umorzenie postępowania w sprawie nałożenia kary administracyjnej z uwagi na wystąpienie siły wyższej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ powinien umorzyć postępowanie w sprawie wymierzenia kary za niesięgnięcie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów w trybie art. 189e ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.?

Podmiot odbiera odpady z nieruchomości niezamieszkałych na podstawie umów z właścicielami. Za rok 2021 podmiot nie osiągnął wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Organ wszczął postępowanie w sprawie wymierzenia kary na podstawie art. 9x ust. 2 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.u.c.p.g. Podmiot złożył pismo, w którym żąda umorzenia postępowania ze względu na siłę wyższą niezależną od niego. W piśmie podmiot uzasadnia rozumienie siły wyższej na podstawie rożnych orzeczeń sądów (m.in. wyrok NSA z dnia 9 czerwca 2022 r., II OPS 1/21). Jako argumenty wskazuje, że strumień odbieranych odpadów stanowi w przytłaczającej części odpady zmieszane albo klasyfikowane w innych grupach np. odpady opakowaniowe. Ponadto wskazuje, że odpady pozostałe po segregacji trafiają do podmiotów - punktów skupu, co przy ograniczonej masie odpadów segregowanych utrudnia osiągnięcie wymaganych poziomów. Podmiot wskazał również, że zmiany legislacyjne, które weszły w życie w 2021 r. zmieniły morfologię strumienia odpadów w stosunku do 2020 r. i jednocześnie zmieniły sposób wyliczania poziomów. Podmiot wskazuje, że nierealne są do osiągnięcia w kolejnych latach poziomy zapisane w u.u.c.p.g. Wg organu argumenty podmiotu są nietrafne. Wymóg segregacji odpadów dla właścicieli nieruchomości obowiązuje od 2019 r. Jest to także ujęte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku. Organ uważa, że podmiot powinien dostosować treść umów z właścicielami tak, aby odbiór odpadów odbywał się zgodnie z ustawą i regulaminem, a strumień odpadów zarówno zmieszanych jak i segregowanych trafiał do podmiotu, a w konsekwencji poddany był przez instalację komunalną odpowiedniemu procesowi.

Czy stanowisko organu jest prawidłowe i nie ma podstaw do zastosowania art. 189e k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX