Czy jeśli zamawiający zlecił wykonawcy usunięcie wad robót wykonanych przez wcześniejszego wykonawcę a w trakcie realizacji tych robót ujawnią się nowe wady, to czy wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązany będzie do ich usunięcia na własny koszt?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W umowie o roboty budowlane Zamawiający zlecił Wykonawcy dokończenie robót poprzedniego Wykonawcy, jak również usunięcia wad robót wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę. Na etapie postępowania przetargowego Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o podanie wykazu wad robót wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę. Zamawiający w odpowiedzi podał, że wadliwie został wykonany jedynie jeden element prac. Umowa przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Jeżeli w trakcie realizacji robót ujawnią się nowe wady nie podane przez Zamawiającego, to czy wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązany będzie do ich usunięcia na własny koszt czy będzie mógł dochodzić dodatkowego wynagrodzenia za ich usunięcie? W trakcie realizacji prac okazało się, że część prac wykonana została niezgodnie z dokumentacją i nie ma na nią dokumentacji zamiennej, a Zamawiający uchyla się od jej dostarczenia.

Czy prace należy w ramach wynagrodzenia ryczałtowego przywrócić do stanu zgodnego z dokumentacją czy wykonać zgodnie z dokumentacją a za usunięcie wad żądać od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access