Czy jednostka budżetowa ma obowiązek złożyć sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Romaniuk Joanna
Odpowiedzi udzielono: 2 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jednostka budżetowa (np. szkoła, OPS) ma obowiązek złożyć sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej?

W rozporządzeniu w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie określono formy sporządzania sprawozdań finansowych przez te jednostki, z kolei art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości wskazuje, że sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX