Czy istnieje możliwość zmiany decyzji wydanej przez RDOŚ?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) - dalej u.o.o.ś. obecnie dla inwestycji gminnych decyzję środowiskową wydaje właściwy wójt, burmistrz. Przed wejściem w życie w/w zmiany gmina uzyskała decyzję środowiskową dla inwestycji gminnej na etapie PFU wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Inwestycja jest teraz realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj. Obecnie, na etapie projektowym zachodzi konieczność zmiany parametrów inwestycji określonej w charakterystyce przedsięwzięcia będącej do DUŚ.

Czy istnieje możliwość zmiany decyzji wydanej przez RDOŚ?

Jeśli tak, to przez kogo?

Jeśli nie, jak powinna postąpić gmina - wystąpić do burmistrza o wydanie zupełnie nowej decyzji?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access