Czy istnieje możliwość przeprowadzenia procedury administracyjnej, która umożliwiłaby przeprowadzenie wycinki w tzw. okresie lęgowym tj. od 1 marca do 15 października?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dla przedsięwzięcia, jakim jest przebudowa drogi wojewódzkiej wraz z rozbiórką mostu i budową nowego, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, w której wskazano: "Prace związane z wycinką drzew i krzewów należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października". Jednocześnie dla przedmiotowego przedsięwzięcia została wydana decyzja ZRID zgodnie z ustawą z 10 kwietna 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - dalej u.r.i.d.p.

Mając na uwadze m.in.: art. 21 ust. 2 u.r.i.d.p. do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych oraz art. 83d ust. 6 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – dalej u.o.p. - w zezwoleniu na usunięcie drzewa lub krzewu organ uwzględnia warunki określone w decyzji, postanowieniu oraz zezwoleniu, o których mowa w art. 83b ust. 1 pkt 10 u.o.p. tj. m.in. odnosi się do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - czy w obecnym stanie prawnym, uwzględniając powyższe, istnieje możliwość przeprowadzenia procedury administracyjnej, która umożliwiłaby przeprowadzenie wycinki w tzw. okresie lęgowym tj. od 1 marca do 15 października?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX