Czy istnieją jakieś prawne przeciwwskazania do tego, aby pozwolenie wodnoprawne zostało udzielone wójtowi w przypadku inwestycji realizowanych w trybie specustawy drogowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Burmistrz gminy X wystąpił z wnioskiem o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych (wykonanie urządzeń, usługa wodna) w związku z realizacją inwestycji w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydanej w oparciu o przepisy ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Jako zakład ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne wskazano właśnie burmistrza gminy X, a nie gminę X. Kwestię tę uzasadniono koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na burmistrza, gdyż zgodnie z przepisami specustawy drogowej decyzja ZRID wydawana jest na zarządcę drogi, którym w tym przypadku jest burmistrz gminy X. Podkreślić należy w tym miejscu, iż organ wydający decyzję ZRID wymaga spójności rozstrzygnięć administracyjnych, tzn. beneficjentem pozwolenia wg tego organu powinien być burmistrz gminy X.

Kto zatem powinien być beneficjentem pozwolenia wodnoprawnego w opisanej sytuacji - burmistrz czy gmina?

Czy można udzielić pozwolenia wodnoprawnego zarządcy drogi (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta)?

Czy istnieją jakieś prawne przeciwwskazania (np. osobowość prawna) do tego, aby pozwolenie zostało udzielone wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta w przypadku inwestycji realizowanych w trybie specustawy drogowej?

Jeśli są prawne przeciwwskazania, to proszę o ich wskazanie.

Dodatkowo problem pojawia się w przypadku uiszczania opłat za usługi wodne w przypadku pozwoleń wodnoprawnych udzielonych wójtowi/burmistrzowi prezydentowi. W myśl art. 62b ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (która ma zastosowanie do opłat za usługi wodne), zapłata podatku może nastąpić także przez inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł. Opłata za usługi wodne może być zatem uiszczona przelewem z rachunku gminy, ale tylko w przypadku opłat do 1000 zł. W przypadku gdy opłaty za usługi wodne przekroczą ten próg, to przelew powinien nastąpić z rachunku burmistrza.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX