Czy inwestycja może być zrealizowana częściowo na terenie objętym mpzp, a częściowo na terenie, na którym brak jest mpzp?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Projektant przygotował koncepcję zagospodarowania terenu. W 94% inwestycja została zaplanowana na terenie objętym mpzp, a pozostała część na działkach bez uchwalonego mpzp (dwa obszary). Na 2 obszarach poza mpzp na rysunkach koncepcji zagospodarowania terenu narysowane są fragmenty: placu manewrowego (krawężnik i nawierzchnia), drogi wewnętrznej, ogrodzenia terenu, muru oporowego a także słupy oświetleniowe do 12 m wysokości, wpusty ściekowe z osadnikiem, odcinek przyłącza telekomunikacyjnego, odcinek rurociągu tłocznego (przebudowa sieci kanalizacyjnej), odcinek sieci energetycznej 15 kV (przebudowa). Projektant zaproponował przygotowanie jednego projektu budowlanego, na którym teren objęty mpzp będzie zaznaczony na rysunku zagospodarowania terenu jako teren objęty wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, a pozostałe elementy zagospodarowania terenu i uzbrojenia terenu będą realizowane na zgłoszenie.

Czy zaproponowana przez projektanta ścieżka administracyjna ma podstawy prawne?

Czy dla obszarów nieobjętych mpzp lub robót budowlanych na obszarach nieobjętym mpzp wymagane jest w tym wypadku uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy?

Czy trzeba objąć jednym wnioskiem o pozwolenie na budowę całość inwestycji, czy podzielić inwestycję na etapy (etap 1 – teren objęty mpzp, etap 2 – obszar nr 1 nie objęty mpzp, etap 3 - obszar nr 2 nie objęty mpzp)?

Czy w przypadku konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla dwóch obszarów poza mpzp, możliwe jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (inwestycja klasyfikowana jest jako potencjalnie oddziałująca na środowisko)?

Jaki wariant ścieżki administracyjnej byłby dla inwestora najlepszy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access