Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor zamierza wybudować budynek mieszkalny jednorodzinny, którego ściana znajduje się w granicy sąsiedniej działki budowlanej na działce o szerokości większej niż 16 metrów.

Czy inwestor może zrealizować budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce szerszej niż 16 metrów, którego ściana znajduje się w granicy z sąsiednią nieruchomością, korzystając z przepisu par. 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t., jeżeli decyzja o warunkach zabudowy bądź miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zezwala na taką budowę?

Czy w związku z powyższym zastosowanie będzie miała uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (wyrok 7 sędziów NSA) z 27.02.2017 r., II OPS 3/16?

Czy organ powinien przedmiotową sprawę rozpatrywać w oparciu o przepisy par. 12 ust. 4 r.w.t., odmawiając zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę?

Czy na podstawie par. 12 ust. 2 r.w.t. można zatwierdzić projekt budowlany i wydać pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego w granicy z sąsiednią działką na działce szerszej niż 16 metrów, czy automatycznie organ winien rozpatrywać to zagadnienie w myśl par. 12 ust. 4 r.w.t., nie patrząc na zapisy par. 12 ust. 2 r.w.t.?

Czy zapisy par. 12 ust. 2 r.w.t. dotyczą sytuowania wszystkich budynków, czy z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, gospodarczych i garażowych?

Z tego przepisu wprost nie wynika, jaki rodzaj budynku może być wg niego sytuowany.

Czy sytuując budynek gospodarczy o wymiarach 8x12 m w granicy z sąsiednią działką na działce o szerokości mniejszej niż 16 metrów organ architektoniczno-budowlany winien uwzględnić zapisy par. 12 ust. 2, czy par. 12 ust. 4 pkt 1, czy par. 12 ust. 4 pkt 3 r.w.t.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację