Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wskutek istotnego odstąpienia organ nadzoru budowlanego wstrzymał prowadzenie robót budowlanych i po przeprowadzeniu postępowania naprawczego wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych - art. 51 ust. 4 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud. Inwestor po otrzymaniu tej decyzji przystąpił od razu do wykonywania robót budowlanych. Strona postępowania wniosła odwołanie.

Czy w takiej sytuacji zachodzą podstawy do zastosowania przez nadzór budowlany art. 50a pkt 2 pr. bud.?

Czy też inwestor miał prawo na własne ryzyko podjąć prace budowlane po otrzymaniu decyzji organu pierwszej instancji i dopiero po otrzymaniu zawiadomienia o wniesieniu odwołania przez stronę ponownie je wstrzymać z uwagi na art. 130 § 2 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a.?

Czy w takim przypadku przepis art. 130 § 1 k.p.a. zakaz wykonania decyzji dotyczy tylko organu (tj. w terminie 14 dni organ nie może żądać jej wykonania), czy też dotyczy również strony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?