Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Decyzją z 12 stycznia 2017 r. starosta wygasił koncesję na wydobywanie kruszywa naturalnego (piasku) na działce nr X. Udokumentowane złoże rozliczono dodatkiem do dokumentacji geologicznej złoża. W decyzji tej nałożono na przedsiębiorcę obowiązek rekultywacji gruntów po działalności górniczej w kierunku rolnym. Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161) – dalej u.o.g.r.l. starosta wydał w dniu 6 kwietnia 2017 r. decyzję ustalającą rolny kierunek rekultywacji oraz termin jej przeprowadzenia do dnia 30 września 2020 r. Na podstawie art. 155 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) starosta zmienił za zgodą strony wyznaczony termin zakończenia rekultywacji do dnia 30 października 2021 r. - decyzja z dnia 31 maja 2019 r. Zgodnie z dołączonym projektem rekultywacji w przedmiotowym wyrobisku niekorzystnie przekształconym są deponowane odpady o kodzie 01 04 12 (skała płonna) z kopalni. W tym celu właściciel zdewastowanych gruntów przeznaczonych do rekultywacji gruntów uzyskał stosowne zezwolenie na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku wydane przez marszałka z ustalonym terminem ważności do dnia 31 marca 2021 r. Wnioskodawca złożył umowę z dnia 11 marca 2020 r., w której podmiot zobowiązany do przeprowadzenia rekultywacji przekazał prawa i obowiązki określone w/w decyzjami na inny podmiot. Do umowy dołączono notarialne poświadczenie własnoręcznych podpisów przekazującego i przyjmującego oraz opłatę skarbową za wydanie decyzji i kserokopie decyzji, wydanych przez starostę w przedmiotowej sprawie. W umowie tej nie zawarto informacji, czy doszło do przeniesienia tytułu własności przedmiotowego gruntu na podstawie umowy kupna-sprzedaży, czy umowy dzierżawy.

Czy i w jaki sposób starosta może przenieść prawa i obowiązki na inny podmiot w trakcie prowadzenia rekultywacji, w sytuacji gdy koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego - piasku jest już wygaszona?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?