Czy grunty nabyte przez gminę na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w poniższej sytuacji skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina nabyła własność na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - to jest wydzielono grunt przeznaczony w planie miejscowym na poszerzenie drogi publicznej. Grunt ten oznaczono w ewidencji gruntów symbolem Tp, tj. grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych. Gmina na chwilę obecną nie ma w planach poszerzenia drogi na wskazanej nieruchomości, wobec czego będzie ona niezagospodarowana.

Mając na względzie powyższe - czy gmina jest zwolniona z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 15) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który stanowi, że zwalnia się od podatku od nieruchomości "15) grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów;"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX