Czy gmina posiada beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gmina posiada beneficjenta rzeczywistego?

Art. 58 ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – dalej u.p.p.f.t., nie wymienia wśród podmiotów obowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji. Niemniej jednak gmina zawarła umowę z przedsiębiorcą na obsługę płatności dokonywanych kartami płatniczymi w urzędzie miasta. Przedsiębiorca ten, w oparciu o art. 36 u.p.p.f.t., wymaga od Gminy jako akceptanta transakcji (odbiorcy usług płatniczych) przekazania danych nie tylko identyfikujących gminę jako Klienta w rozumieniu ww. ustawy, ale także danych jej Beneficjenta Rzeczywistego. Gmina stoi na stanowisku, że nie ma możliwości (obowiązku?) przekazywania takich danych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX