Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 5 marca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Związek komunalny kilku gmin jest właścicielem i administratorem składowiska odpadów komunalnych. W 2013 r. na składowisku składowane były odpady i wniesiona była opłata za składowanie i magazynowanie odpadów. Zadania statutowe związku to: 1. Utrzymywanie i eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w (...). 2. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska. 3. Koordynacja działań poszczególnych gmin i jednostek prowadzących działalność na ich terenie w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska. 4. Współdziałanie w zakresie dowozu, segregacji i utylizacji odpadów komunalnych z terenu członków związku. 5. Propagowanie idei ochrony lokalnego środowiska naturalnego.

Związek zwrócił się do gminy, na której terenie położone jest składowisko, o przekazanie otrzymanych środków z zarządu województwa pochodzących z opłaty na podstawie art. 207 pkt 17 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o. a dotyczącego zmiany brzmienia art. 402 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. Gmina odmówiła przekazania środków za 2013 r., uzasadniając to tym, że nie przekazała gospodarki odpadami dla związku i gospodarka odpadami nie jest statutowym zadaniem związku, wobec czego brak jest podstaw do zastosowania art. 402 ust. 6 zd. drugiego p.o.ś.

Czy gmina może odmówić przekazania środków pochodzących z opłaty za składowanie odpadów za 2013 r. dla związku i czy może to uzależniać od czegokolwiek?

Związek posiadał pozwolenie zintegrowane do 31 grudnia 2014 r. Urząd marszałkowski w dniu 22 grudnia 2014 r. (po terminie) wydał decyzję uwzględniającą zapis art. 28 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.p.o.ś.i.u. Natomiast nie zmienił terminu obowiązywania decyzji, powołując się na art. 46 ust. 1 pkt 2 u.o., tłumacząc, że odmawia się wydania decyzji, gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami jest niezgodny z planami gospodarki odpadami. Składowisko nasze jest w uchwale o przyjęciu wojewódzkiego planu gospodarki jako instalacja zastępcza i do końca 2014 r. nie było z tej uchwały wykreślone, a właśnie ta uchwała, a nie plan jest aktem prawa miejscowego.

Czy urząd miał prawo nie przedłużyć ważności pozwolenia i czy można było nieprzedłużenie warunkować innymi sprawami, bo art. 28 u.z.p.o.ś.i.u. nie wprowadzał żadnych warunków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?