Czy główny księgowy jednostki samorządowej musi posiadać wykształcenie wyższe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 4 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy główny księgowy jednostki samorządowej musi posiadać wykształcenie wyższe, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych, skoro zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych należy on do kręgu kierowniczych stanowisk urzędniczych?

Pytanie w kontekście poniższego: "WSA nie miał też wątpliwości, że ustawa o finansach publicznych reguluje kwestie dotyczące wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących stanowisko głównego księgowego we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych. Sąd porównał wymogi dotyczące wykształcenia z ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o finansach publicznych. Te ostatnie w odniesieniu do głównych księgowych są z jednej strony bardziej liberalne, gdyż przewidują możliwość posiadania wykształcenia innego niż wyższe. Z drugiej jednak strony są bardziej radykalne, gdyż zawężają wykształcenie wyższe do wykształcenia kierunkowego - ekonomicznego. Zdaniem sądu przepisy ustawy o finansach publicznych są przepisami odrębnymi w stosunku do przepisów ustawy o pracownikach samorządowych. Mają one charakter dookreślający. Jeśli zatem w ustawie o pracownikach samorządowych mowa jest o wymogu posiadania przez skarbnika gminy wykształcenia wyższego, to stosowany odpowiednio przepis art. 45 ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o finansach publicznych precyzuje, że powinny to być studia ekonomiczne: jednolite magisterskie bądź zawodowe, jak również uzupełniające magisterskie albo podyplomowe. Oddalając skargę kasacyjną gminy Naczelny Sąd Administracyjny w pełni potwierdził wykładnię sądu I instancji."

Jakie powinien mieć kwalifikacje (i z czego one wynikają) pracownik zatrudniony na stanowisku księgowego w budżetowej jednostce samorządu terytorialnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX