Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klemens Dominik
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Fundacja ma swoim statucie m.in. następujące cele: wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie wychowania i kształcenia, prowadzenia działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka, doskonalenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Cele powyższe realizowane są m.in. poprzez prowadzenie szerokiej gamy zajęć dodatkowych w przedszkolach np.j.angielski, rytmika, tańce, judo, szachy. Fundacja prowadzi również centrum podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli realizując kursy dokształcające. Statut stanowi, że dla osiągnięcia swoich celów może ona również wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z jej celami. Fundacja jest też jednostką kształcenia ustawicznego, której zakres działalności jest objęty zapisami ustawy o systemie oświaty i posiada zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Za wszystkie prowadzone zajęcia dodatkowo fundacja otrzymuje wynagrodzenie (bezpośrednio od rodziców lub od organu prowadzącego przedszkola). Marginalnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej fundacja wynajmuje posiadane wyposażenie innym podmiotom. 80% przychodów fundacji stanowią wpłaty za zajęcia dodatkowe dla dzieci, 15% stanowią przychody za kursy dokształcające dla nauczycieli, natomiast pozostałe 5% pochodzi z działalności gospodarczej (wynajem wyposażenia). Zgodnie ze statutem fundacji dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe fundacji. W świetle zapisów statutu Fundacji całość realizowanych zajęć dodatkowych stanowi jej działalność statutową (odpłatną) i generuje zysk, który jest przeznaczony na działalność statutową fundacji oraz jej część w formie darowizny przeznaczona zostaje na realizację celów innej Fundacji zbieżnych z jej celami.

Czy generowana na zajęciach dodatkowych i kursach dokształcających nadwyżka korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, gdzie jako wolną od podatku wymienia się między innymi działalność oświatową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację