Czy fakt, iż zamawiający nie zgodził się na zawarcie umowy o podwykonawstwo a wykonawca mimo wszystko ją podpisał, stanowi podstawę dla naliczenia kary umownej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W toku realizacji umowy o roboty budowlane wykonawca wystąpił do zamawiającego z prośbą o zaopiniowanie umowy o podwykonawstwo. Zamawiający nie zgodził się na zawarcie umowy z uwagi na fakt, iż zgodnie z ofertą wykonawcy roboty, których dotyczyła umowa o podwykonawstwo, wykonawca wykonać miał we własnym zakresie. Po pewnym czasie, podwykonawca przedstawił zamawiającemu kopię zawartej umowy o podwykonawstwo.

Czy zamawiający powinien naliczyć wykonawcy karę umowną jeżeli w umowie przewidziano, iż podstawą do egzekwowania kary jest okoliczność nie przedłożenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo oraz okoliczność nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo?

Czy wpływ na ocenę sytuacji może mieć fakt, iż zgodnie z oświadczeniem wykonawcy obie strony umowy (wykonawca i podwykonawca) odstąpiły od zawartej umowy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access